Tiếng Việt | English

Thị xã Kiến Tường chú trọng nâng cao năng lực chuyển đổi số, giảm nghèo về thông tin

Trên 100 cán bộ cơ sở tham gia lớp tập huấn nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng, phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số, bảo đảm an toàn thông tin và giảm nghèo về thông tin năm 2024 do UBND thị xã Kiến Tường tổ chức.