Tiếng Việt | English

Thị trấn Cần Đước - Quyết tâm xây dựng đô thị văn minh

Sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, sự chung sức, đồng lòng của người dân là điều kiện thuận lợi để thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước hoàn thành các tiêu chí đô thị văn minh (ĐTVM).