Tiếng Việt | English

Xoa dịu nỗi đau da cam

Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin huyện Đức Huệ gần gũi, chia sẻ, giúp đỡ về vật chất và tinh thần nhằm tạo điều kiện cho nạn nhân CĐDC/dioxin cải thiện đời sống, hòa nhập với cộng đồng.