Tiếng Việt | English

Vụ lúa Đông Xuân thắng lợi, nông dân có thu nhập cao

Vụ lúa Đông Xuân (ĐX) 2023-2024 tại huyện Mộc Hóa cho năng suất cao, bình quân 70,8 tạ/ha, sản lượng ước đạt 150.485 tấn, đạt 57,44% kế hoạch năm 2024.