Tiếng Việt | English

Tân Trụ tiếp nhận khoảng 110 tổ chức, cá nhân hỗ trợ nước sinh hoạt cho người dân

Theo Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ - Trịnh Phước Trung, huyện đã tiếp nhận khoảng 110 tổ chức, cá nhân hỗ trợ nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn.