Tiếng Việt | English

Thạnh Trị - Thực hiện tốt các nội dung Ngày Biên phòng toàn dân

Người dân trên địa bàn xã Thạnh Trị đăng ký tham gia tự quản đường biên giới, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các nội dung Ngày Biên phòng toàn dân.