Tiếng Việt | English

Thủ tướng: Nỗ lực hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát vào năm 2025

Thủ tướng đề nghị các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị... phát huy tính chủ động, sáng tạo, trách nhiệm với cộng đồng, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025.